برنامه درس نظریه و روش های طراحی- کارشناسی ارشد معماری

برنامه درس

نظریه و روش‌های طراحی

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مدرس: دکتر ایمان رئیسی، مهر 1393

 «هدف این درس ایجاد شناخت نسبت به روند و سازوکار طراحی است. و دانشجو از رهگذر آشنایی با نظرات و روش‌های طراحی که تابعی از متغیرهایی مانند طبیعت، موضوع طرح، سبک و سلیقه‌ی طراح، شرایط حاکم بر زمان و مکان طراحی، نرم‌افزارهای مورد استفاده و ... است، به گونه‌ای خودآگاهی و قدرت ارزیابی عادات و روش مورد علاقه‌ی خود در طراحی دست یابد. دست‌یابی به چنین خودآگاهی به دانشجو امکان خواهد داد که با نظارت مستمر بر کار خود در مسیر طراحی، پیوسته به سمت افزایش صحت و دقت و کارآمدی روش طراحی خود قدم بردارد.»

 موضوعات

لزوم نظریه‌پردازی در فرایند طراحی و بحثی در معنی واژگان نظریه، روش و طراحی (یک جلسه)

مسئله‌گشایی، خلاقیت و طراحی (2 جلسه)

معرفی و نقد روش‌های شاخص طراحی (2 جلسه)

معرفی و تحلیل مطالعات و نظریات مطرح شده در مورد طراحی (4 جلسه) (بررسی نظریات: Chris Alexander, Horst Rittel, Geoffrey Bradbent, L.Bruce Archer, John Chris Jones, Niger Cross, … )

مطالعه انتقادی رساله‌های دکترای معماری کاوه بذرافکن و حمیدرضا ناصرخاکی پیرامون موضوع روش طراحی (یک جلسه)

روش‌شناسی مشاهده، نظارت و ارزیابی شیوه‌ی طراحی چند معمار از جمله: رم کولهاس، هرزوگ و دمورن، بن فن برکل، پاتریک شوماخر (4 جلسه)

طراحی‌پژوهی و مباحث امروز در زمینه‌ی روش طراحی مطابق مباحث مدرسه معماری سای-آرک (با حضور و سخنرانی پویان روحی)

 سمینار

هر دانشجو در جلسه دوم با انتخاب یکی از موضوعات مرتبط با درس، در طول ترم یک سمینار ارائه خواهد کرد.

ارزشیابی درس هم بر اساس سمینار دانشجویان و مقاله‌ی مستخرج از آن و آزمون پایان ترم از کتابشناسی زیر خواهد بود.

کتاب‌شناسی

لاوسون، برایان (1384) طراحان چگونه می اندیشند؛ ابهام زدایی از فرایند طراحی، ترجمه حمید ندیمی، تهران: دانشگاه بهشتی.

یورماکا، کاری (1391) مقدماتی بر روش های طراحی [معماری]، ترجمه کاوه بذرافکن، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.

ترزیدیس، کستاس (1393) فرم بیانگر؛ رهیافتی مفهومی به معماری رایانه ای، ویراسته ی کاوه بذرافکن، مشهد: کتابکده کسری.

جورابچی، کیوان (1388) خلاصه کتاب طراحی در معماری: معماری و علوم انسانی؛ نوشته جفری برادبنت، منتشر شده در کتاب: با برادبنت، درباره‌ی معماری، به کوشش حمید ندیمی، تهران: دانشگاه بهشتی.

مونئو، رافائل (1390) اشتیاق تئوریک و استراتزی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر، ترجمه ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، مشهد: کتابکده کسری.

حجت، عیسی (1390) مشق معماری، تهران: دانشگاه تهران. چاپ دوم. (گفتار چهارم: آموزش خلاق)

الوانی، مهدی (1387) مدیریت عمومی، تهران: نی، چاپ سی و سوم. (فصل 8: خلاقیت و نو آوری)

خبازی، زوبین (1391) پارادایم معماری الگوریتمیک، مشهد: کتابکده کسری.

/ 0 نظر / 274 بازدید