همایش معماری و اقتصاد توسعه

برگزاریهمایشمعماریواقتصادتوسعهتوسطانجمنعلمیآپامه و موسسه اموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی حافظ شیراز

 موسسه اموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی حافظ شیراز که پیش از این با برگزاری همایش"رنسانس شرق و معماری رکود" تلاش کرده است به بحث پیرامون رابطه میان معماری و اقتصاد بپردازد این بار در نظر دارد با برگزاری همایش یک روزه "معماری و اقتصاد توسعه" با بررسی نظام مند تاثیرات حاصل از تغییر محتوایی در پاردایم های اقتصاد توسعه و بسط عینی این تغییرات در معماری و شهرسازی بر این حوزه تاکیدی موکدتر گذارد.

اقتصاد توسعه میان رشته ای است که پس از پایان جنگ جهانی دوم و استعمارزدایی افریقا و اسیا با تمرکز بر ارائه راهکارهایی برای چگونگی مبارزه با فقر و با اولویت ملت سازی در این کشورها وارد گفتمان توسعه گردید، جدا از تغییر و تحولات مفهومی و محتوایی حادث بر این میان رشته طی بیش از نیم قرن اخیر، پارادایم های اقتصاد توسعه بر برنامه ریزی و توسعه کالبدی و فضایی و همچنین رشته هایی همچون معماری، شهرسازی، جغرافیا و مطالعات روستایی نیز تاثیری عمیق به جای گذاشته اند، سخنرانان همایش معماری و اقتصاد توسعه، که ساعت 15:00 مورخ 30 بهمن 1392 در سالن همایش های موسسه اموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی حافظ شیراز برگزار خواهد شد، سعی خواهند کرد زوایای متنوع این تعامل میان رشته ای را مورد ارزیابی مدقانه قرار دهند.

امیرحسین اشعری دبیر اجرایی و علمی همایش در مورد این نشست خاطر نشان می کند: ناصر فکوهی، شادی عزیزی و آرش بصیرت که در این همایش به سخنرانی خواهند پرداخت با تاکید بر محورهایی همچون:

 

ـ دیالکتیک میان الگوهای جهان شمول توسعه و هویت و تاثیر ان بر فضا به طور عام و فضاهای شهری ایران به طور خاص از منظر نمادین، اقلیمی، زبانی، قومی

ـ تاثیر گفتمان توسعه بر شکاف میان چیستی معماری و کیستی معمار از گذر مفاهیمی همچون تاریخ، هویت و قدرت و رابطه گفتمان توسعه با این شکاف از منظر جامعه شناختی و زیباشناسی

ـ تعریف توسعه به مثابه مرکز ثقلی بر ارتباط میان بوم از یک طرف و خواست قدرت از طرف دیگر و تاثیر ان بر عناصر زبانی معماری از سوی دیگر

 

جنبه های متفاوت تعامل میان معماری و اقتصاد توسعه را برای طیف مخاطبانی که در رشته هایی همچون معماری، شهرسازی، جغرافیایی شهری و روستایی مشغول به فعالیت هستند مورد کاوش قرار خواهند داد.

برگزار کنندگان این همایش امید دارند این سخنرانی ها با ارائه درکی زیرلایه ای تر از نوع رابطه معماری با حوزه های تاثیرگذار بر ان بتواند پاسخ هایی منطقی بر پرسش های اساسی ولی کمتر مد نظر امده جامعه هدف خود به همراه داشته باشد.    

   

/ 0 نظر / 29 بازدید