برنامه درس معماری معاصر ایران، دوره دکترای معماری

برنامه درس

معماری معاصر ایران

دوره دکترای معماری، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات کرج، مدرس: دکتر ایمان رئیسی، پاییز 1393

 

هدف درس ایجاد شناخت نسبت به رویکرد پدیدارشناسی در معماری است و با تمرکز بر معماری معاصر ایران، نسبت به نقد آثاری از آن دوره با رویکرد پدیدارشناسی اقدام خواهد شد.

 

موضوعات

پدیدارشناسی از منظر هوسرل

پدیدارشناسی از منظر هایدگر

پدیدارشناسی از منظر مرلوپونتی

پدیدارشناسی از منظر کریستین نوبرگ شولتز و کنت فرامپتون

پدیدارشناسی از منظر یوهانی پالاسما

تحلیل پدیدارشناسانه‌ی آثاری از آلوار آلتو، استیون هال و پیتر زومتور

تحلیل پدیدارشناسانه‌ی آثاری از معماری معاصر ایران

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مباحث ارائه شده

 

سمینار و مقاله

دانشجویان محترم در جلسه دوم یک اثر معماری ساخته  شده در دوره معاصر ایران را انتخاب نموده و پس از انجام مشاوره با مدرس در طول ترم، در پایان ترم یک سمینار و یک مقاله ارائه خواهند نمود.

 

کتاب‌شناسی

پدیدارشناسی:

احمدی، بابک (1378) حقیقت و زیبایی، تهران: مرکز.

پالاسما، یوهانی (1390) چشمان پوست؛ معماری و ادراکات حسی، ترجمه رامین قدس، تهران: پرهام نقش.

پالاسما، یوهانی (1392) دست متفکر، ترجمه علی اکبری، تهران: پرهام نقش.

پرتوی، پروین (1392) پدیدارشناسی مکان، تهران: فرهنگستان هنر.

پیراوی ونک، مرضیه (1389) پدیدارشناسی نزد مرلوپونتی، تهران: پرسش.

خاتمی، محمود (1387) گفتارهایی در پدیدارشناسی هنر، تهران: فرهنگستان هنر.

شیرازی، محمدرضا (1391) معماری حواس و پدیدارشناسی ظریفِ یوهانی پالاسما، تهران: رخ‌داد نو.

فرامپتون، کنت (1390) "منطقه گرایی انتقادی"، ترجمه ایمان رئیسی، منتشر شده در کتاب پشم و لگد از همه نوع، مشهد: کتابکده کسری.

کهون، لارنس (1386) از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ویراسته‌ی عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.

نوربرگ شولتز، کریستین (1388) روح مکان؛ به سوی پدیدارشناسی معماری، ترجمه محمدرضا شیرازی، تهران: رخ‌داد نو.

نوربرگ شولتز، کریستین (1391) معماری؛ حضور، زبان و مکان، ترجمه علیرضا سید احمدیان، تهران: نیلوفر.

نقد:

اتو، وین (1384) معماری و اندیشه نقادانه، ترجمه امینه انجم شعاع، تهران: فرهنگستان هنر.

خویی، حمیدرضا (1380) نقد و شبه نقد، رساله دکترای معماری (منتشر نشده)، دانشگاه تهران.

رئیسی، ایمان (1387) نقش نقد در جهت دهی معماری معاصر ایران، رساله دکترای معماری (منتشر نشده)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

رئیسی، ایمان (1392) نقدبازی؛ جستارهای نقد معماری، مشهد: کتابکده کسری.

قره باغی، علی اصغر (1383) هنر نقد هنری، تهران: سوره مهر.

معماری معاصر ایران:

بانی مسعود، امیر (1388) معماری معاصر ایران، تهران: هنر معماری قرن.

باور، سیروس (1388) نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران، تهران: فضا.

حاجی قاسمی، کامبیز و همکاران (1386) نقد آثاری از معماری معاصر ایران، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی.

رجبی، پرویز (1355) معماری ایران در عصر پهلوی، تهران: دانشگاه ملی ایران.

قبادیان، وحید (1384) معماری در دارالخلافه ناصری؛ سنت و تجدد در معماری معاصر تهران، تهران: پشوتن.

قبادیان، وحید (1392) سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران، تهران: علم معمار.

کیانی، مصطفی (1383) معماری دوره پهلوی اول، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

معرفت، مینا (1375) "پیش کسوتانی که به تهران مدرن شکل دادند"، ترجمه احمد سیدی، فاطمه وثوقی خزایی، منتشر شده در تهران پایتخت دویست ساله، تهران: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران.

میرمیران، هادی و همکاران (1388) معماری معاصر ایران، هفتاد و پنج سال تجربه بناهای عمومی، تهران: پیام سیما.

/ 1 نظر / 138 بازدید
علی

بسیار ممنون از کتاب هایی که معرفی کردید .