مقاله ی درس مبانی زیبایی شناسی

از دانشجویان محترم درس مبانی زیبایی شناسی خواهشمند است موارد زیر را به دقت رعایت نمایند:

 منابع معرفی شده جهت تهیه مقاله علمی را با دقت مطالعه نمایند: کتاب "مقدمه ای بر روش بحقیق در علوم انسانی" نوشته محمدرضا حافظ نیا و کتاب "رساله در مقاله نویسی" نوشته ضیاء موحد.

  1. اصول ارجاع مقالات علمی را به دقت رعایت نمایند. ذکر شماره صفحه مطلب مورد استفاده در مقاله الزامی است.
  2. مقاله حداکثر در 5000 کلمه تنظیم شود.
  3. عنوان تصاویر و منبع آنها هم در زیر هر تصویر نوشته شود.
  4. ساختار یک مقاله ی علمی را رعایت نمایید: چکیده، مقدمه، بدنه، نتیجه، منابع
  5. جهت صفحات، از سمت راست 4 سانتیمتر و از بالا و پایین و سمت چپ 2 سانتیمتر حاشیه در نظر بگیرید.
  6. فونت رویا، شماره 14 برای متن و شماره 12 برای منابع با یک سانتیمتر فاصله بین سطر ها در نظر گرفته شود.
  7. نام فایل را به نام "زیباشناسی-نام خانوادگی اعضای گروه" تنظیم نمایید.
  8. فایل پی دی اف مقاله را  به آدرس پست الکترونیک مدرس ارسال نمایید
/ 0 نظر / 42 بازدید