پست های ارسال شده در فروردین سال 1392

برنامه سمینارهای درس مبانی زیبایی شناسی

              چهارشنبه 12-14 ردیف کد دانشجویی نام و نام خانوادگی تاریخ سمینار 1 911026872 ارجمندی بهادر 28-01-1392 2 911081065 اسدی سینا 28-01-1392 3 911075354 اسلامی مرجان 28-01-1392 4 911088875 افضلی ده زیاری مریم 28-01-1392 5 911097431 ایکانی ازاده 04-02-1392 6 911055419 بهربر مهتاب 04-02-1392 7 911252734 پگاه فهیمه 04-02-1392 8 911252530 پیشدادیان ازاده 04-02-1392 9 911042501 حایری کرمانی مونس 11-02-1392 10 911110535 حسینی مهسا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 108 بازدید