پست های ارسال شده در تیر سال 1391

نقدِمعماریِ‌معاصرِ‌ایران

نقدِمعماریِ‌معاصرِ‌ایران جلسه‌ی یک: دیباچه‌ای بر نظریه‌ی انحطاط ایران با استفاده از نظرات دکتر جواد طباطبایی  I  جلسه‌ی دو: میرزا مهدی‌خان شقاقی، ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 47 بازدید