پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

تعریف معماری، انسان، سلسله مراتب نیاز، فضا، زمان، مکان، ایده و کانسپت

ادامه ی بحث تعاریف معماری:پیرو مطالعاتی که در رساله دکتری داشتم به تعریف زیر رسیدم، اما باید بگویم که امروز ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 287 بازدید