پدیدارشناسی هنجاری از نگاه سعید جهانیان

"می خواهم در این بحث بگویم چگونه معیاری پویا برای تمایز اثر هنری از غیر هنری می توان داشت؟ چطور یک گلدان زمانی گلدان است و زمانی اثر هنری. چه چیزی در اینجا تاثیر دارد؟ مساله این است که نگاه پدیدار شناسانه ( کاری با نگاه و جزئیات ساختاری ندارم و نمی گویم چون این اثراین ویژگی ها را دارد هنری است و همچنین کاری ندارم با اینکه این اثر از کجا آمده و چگونه) چیست.؟ ..."

قسمت اول

قسمت دوم

/ 0 نظر / 55 بازدید