تاریخ سمینارهای درس سیر اندیشه در معماری، ویرایش نهایی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رسانم که به علت تعطیلی روزهای 22 و 23 اردیبهشت، به علت برگزاری کنکور ارشد، کلیه سمینارهای این دو روز به یک هفته قبل یا بعد منتقل شده است.

یکشنبه 14-16   کد دانشجویی نام و نام خانوادگی نمره موضوع سمینار 31-02-1391   900822335 اقابزرگی کوروش   69 05-03-1391   900829021 ایزدیار داریوش   70  60-03-1391   891224744 بخشی زهرا   20 17-02   900817440 حاجی ولیان قزوینی مولود   14 24-02   891221919 داوطلب نظام وظیفه محدثه   52  31-02-1391   891222204 رمضانپور کومله قادر    69 24-02   891223890 شیروانی هرندی امنه   52 31-02-1391   891220431 طرلانی مهدی   69 17-02   891219392 فتحی پری ناز   44 07-03-1391   900817556 قره داغی مهدی   46 24-02   891224155 میرعبدالباقی رامین   H & De M 24-02   891223874 ولی زاده سعید   H & De M یکشنبه 16-18           24-02   900828879 اذرگون سیما   34 24-02   900870300 حسین زاده فلاحی نژاد سمیرا   34 31-02-1391   891220389 خوینی انسیه   23 31-02   900824711 صالحی کبری   35 31-02-91   891257595 علم بیگی مهدی   69 24-02   900817538 علیمردانی کاملیا   22 24-02   900824494 قاسمی راهبه   26 31-02   891220448 کاکاوند علی   45 31-02   891223407 گلستانی پیمانه   35 07-03-1391   900860598 لشگری معصومه   Derrida 02 07-03-1391   891224594 محمدی مهرو حمید   67 07-03-1391   900828921 همتی ترابی سارا   46 شنبه 14-16           16-02-1390   890942675 اقاابراهیمی امین   54 30-02-1391   890421000 ایرانی نگین   33 16-02-1391   891250677 باقری سید احمد   10 16-02-1391   891220377 بهرامی صالحلو ندا   9 30-02-1391   890922866 چوبان پیشه ظفر سعیده   36 16-02-1391   891221752 حسین زاده ریحانه   9 06-03-1391   900797427 دهقانی سانیج شیما   Cixous 01 30-02-1391   891221497 رحمانی اهرنجانی نیلوفر   37 06-03-1391   891224353 رستگاری فرناز   Jameson 03 30-02-1391   890931254 رضوی فشتمی سیده مطهره   36 06-03-1391   891224736 زکانی سوده   68 06-03-1391   891248842 صالحی زینب   72 30-02-1391   890974918 صبوری دودران مریم   32 30-02-1391   891248844 علی خانی ندا   21 30-02-1391   891224157 کشاورز کلهری نیلوفر   37 12-03-1391   890926872 معافی غفاری پریچهر   Derrida 01 30-02-1391   891224158 مهاجراصفهانی الهه   33 06-03-1391   890942565 مهارتی مریم   Jameson 03 06-03-1391   891223967 نصرت پور نیگجه مریم   72 13-03-1391   890944079 ولی زاده گندشمین مسعود     شنبه 8-10               900802092 ابراهیم زاده سیدوحید   55 13-03-1391   891219380 احمدی رباب   69 06-03-1391   890974769 افشار قربان   30 13-03-1391   891224262 باستانی بهاره   69 16-02   900788846 بشیرزاده سحر   6 13-03-1391   881071932 بصیری مهدیس   p.89-103 16-02   901019948 بهرام یزدرودی فاطمه   5 16-02   900801457 پرتو شادی   5 30-02   891243052 پوراحمد نسیم   16 06-03-1391   900756402 خدایی تابان   20 13-03-1391   900789523 خشوعی محمدرسول   50 13-03-1391   900714431 رحمتی مهدی   69 30-02   900783938 رسولی نسترن   17 30-02   900803442 سلامات شیدا   12 30-02   891251622 شفیع یان داریانی فایزه   12 06-03-1391   900869143 صفائیان سروناز   29 23-02   900793847 عابدی محمد   1     900783425 عمرانی فر شایسته    3 - 53 30-02-1391   900754563 فرورد ازاده   Benjamin 01 16-02-1391   900799281 قنبری فاطمه   1 06-03-1391   891222197 قویدل منصور   40 06-03-1391   901019770 مسعودی منا   29 30-02   900800827 مظفری احمد   7     900801632 نعمتی مهدا   53 13-03-1391   900789524 یکتاجو علی رضا   50 30-02-1391     حیاتی بهار     13-03-1391   900714435 یوسفی محمد   69 جمعه 11-13           15-02-91   891248843 اشرفی نگار   2 12/3/1391   890931618 اقاجانپور ارمین   Derrida 01 23-02-1391   890942205 انصاری علی   54 5/3/1391   891224141 برفرد مژگان   41 12/3/1391   890922831 تقدس سپیده   43 5/3/1391   891224798 حمیدی ملیحه   41 5/3/1391   900804726 حیاتی فاطمه   42 15-02-91   891252471 خان زاده میرکوهی مهشید   15 15-02-91   890974764 خلیلی رضا   8 15-02-91   870848644 زیدآبادی علیرضا   8 15-02-91   890940958 شرفی ندا   13 29-02-91   891224814 طالبی مرضیه   18 29-02-91   890922850 عربلو پروانه   25 12/3/1391   891220434 غفوری مهسا   Derrida 03 29-02-91   891252168 فلاح الهام   19 15-03-91   891251715 کفایی شیرازمنش شیوا   15 29-02-91   891224017 کیانپور قهفرخی فاطمه   28 12/3/1391   891224177 گرشاسبی مهسا   38 15-02-91   890940683 محسنی سمیه   13 15-02-91   891251893 موسوی هنجنی سیده مهسا   2 29-02-91   890974342 مهاجرپور نفیسه   19 5/3/1391   890922878 میرزا جانی محمد رضا   11 29-02-91   891224501 میری هستی   24 جمعه 14-16           15-02   900789342 اسمعیلی نرگس   27 29-02   900803351 ال حجت سید بابک   53 05-03-1391   900779603 امینی سیدمحمد   71 24-02   891220410 پیرورام پیمان   44 12-03-1391   900788889 تعلیمی گشتی حامد   Jameson 02 29-02   900737379 جوادی ستاره   56 15-02   900802707 دولتی دولت اباد ارزو   27 15-02   900805728 زارعی محمود ابادی الیکا   16 29-02   900796979 شریعت راد علی   56 29-02-1391   900789464 شفیعی مینا   66 12-03-1391   891221835 صمدپور غفور   Jameson 02 15-02   900796786 طاهرخانی حسن   51 05-03-1391   900801227 عباسی اذر ابرس سودابه   70 29-02-1391   900783677 علی نیا مقدم مرتضی   66 29-02   900797156 فرجی محسن   31 12-03-1391   891252160 قاسم شیانی مریم   SAC 05-03-1391   900783673 قزوینی رضا   71 15-02   900801675 کریمی پریا   27 05-03-1391   900783626 کیایی مریم   17 15-02   900798868 محبی محمد   47 15-02   900798813 مصطفوی موسوی سید محمد امین   47 05-03-1391   900783654 مینو نیوشا سادات   70 15-02   900831663 نجاتی سهیلا   4 05-03-1391   900779816 نجفی سعید   67 15-02   900788709 نعمتی لیمایی رحیم   51 29-02-1391   900800758 نوروزی نژاد ریحانه   39            

/ 0 نظر / 95 بازدید