برنامه درس طرح معماری 2 ارشد

4 هفته ی اول: طراحی موزه با استفاده از کتاب بوف کور صادق هدایت.

هفته ی اول بعد از عید: ارائه ی پروژه ی موزه

10 هفته ی آخر ترم: طرح توسعه موزه ایران باستان

 

توضیحات:

1. مطالعه ی دقیق متن داستان بوف کور و تحلیل های مختلفی که در مورد آن شده است، می تواند راه گشای تدوین سناریوی موزه باشد.

نقد های محمد صنعتی، سیروس شمیسا، محمد علی همایون کانوزیان، شهرام پرستش، بهرام بیضایی و ... در مورد بوف کور می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

2. هر دانشجو باید سناریو ی ویژه ای را با استفاده از متن داستان تدوین نماید.

3.سایت پروژه ی اول در مجاورت گورستان ظهیرالدوله واقع در منطقه دربند تهران می باشد و سایت پروژه ی دوم در مجاورت موزه ایران باستان است که متعاقبا نقشه های آن ارائه خواهد شد.

/ 0 نظر / 251 بازدید