خانه های سوررئال

مقاله ی زیر را جهت مطالعه پیشنهاد می کنم. اشاره های سوررئالیستی در آثار لوکوربوزیه و کولهاس جالب توجه است و همچنین تشابه فرم جداره ی بام در خانه ی لوکوربوزیه با ویلای درویش آباد پویا خزائلی پارسا. اثر سارا لوکاس هم بی نظیر است!

http://www.artrocker.tv/features/article/art-the-surreal-house

/ 0 نظر / 60 بازدید