برنامه سمینارهای درس سیر اندیشه در معماری، روز جمعه

روز جمعه ساعت 14-16

الیکا مشیری پور و مرضیه آوکی: 1 تا 28: 5-2-93

حقانی و شهرزاد قوامی: 29 تا 70: 5-2-93

علی انصاری: 71-94: 5-2-93

سعیده موسوی و حمیده گلپرست: 95 تا 131: 12-2-93

ندا آذری و بنفشه توانایی راد: 132 تا 170: 12-2-93

حسین آریایی مهر و مسعودی: 171 تا 204: 12-2-93

علی و ارشیا مشفق: 204 تا 241: 19-2-93

اسماعیل رحیمی و مرجان خرم پور: 241 تا 277: 19-2-93

هادی رضوی و حسین بیات: 277 تا 315: 19-2-93

عطیه رضوانی: 315 تا 323: 26-2-93

فاطمه سادات کاظمی: 323 تا 341: 26-2-93

سمیر محمد صالحی: 342 تا 363: 26-2-93

مینا اصفهانی: 363-391: 2-3-93

بهرام مقتدر: 391-436: 2-3-93

/ 0 نظر / 55 بازدید