برنامه تدریس نیمسال دوم 91-1390

پنج شنبه

طرح معماری دو (کارشناسی ارشد)  ساعت 8 تا 18

جمعه

مبانی نظری معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، جبرانی کارشناسی ارشد)  ساعت 8 تا 11

سیر اندیشه های معماری (کارشناسی ارشد)  ساعت 11 تا 13

سیر اندیشه های معماری (کارشناسی ارشد)  ساعت 14 تا 16

آشنایی با معماری معاصر ایران (کارشناسی ارشد)  ساعت 18 تا 20

شنبه

سیر اندیشه های معماری (کارشناسی ارشد)  ساعت 8 تا 10

آشنایی با معماری معاصر ایران (کارشناسی ارشد)  ساعت 10 تا 12

آشنایی با معماری معاصر ایران (کارشناسی ارشد)  ساعت 16 تا 18

سیر اندیشه های معماری (کارشناسی ارشد)  ساعت 14 تا 16

یکشنبه

آشنایی با معماری معاصر (کارشناسی)  ساعت 8 تا 10

آشنایی با معماری معاصر ایران (کارشناسی ارشد)  ساعت 10 تا 12

سیر اندیشه های معماری (کارشناسی ارشد)  ساعت 14 تا16

سیر اندیشه های معماری (کارشناسی ارشد)  ساعت 16 تا 18

/ 0 نظر / 50 بازدید