منابع درس مبانی زیبایی شناسی

منابع اصلی:
گراهام، گوردون (1387)، فلسفه ی هنرها، درآمدی بر زیبایی شناسی، ترجمه مسعود علیا، نشر ققنوس، چاپ سوم
احمدی، بابک (1374)؛ حقیقت و زیبایی؛ نشر مرکز
لنگ، جان(1383)، آفرینش نظریه ی معماری؛ ترجمه علیرضا عینی فر، نشر دانشگاه تهران، تهران. ( صفحات 205 تا 246 )

منابع دیگر:
گات، بریس و مک آیور لوییس، دومینیک(1384)، دانشنامه ی زیبایی شناسی، ترجمه ی گروه مترجمان، ویراسته ی مشیت علایی، نشر فرهنگستان هنر، تهران.
گروتر، یورک (1375)؛ زیبایی شناسی در معماری؛ ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون؛ نشر دانشگاه شهید بهشتی

/ 0 نظر / 70 بازدید