بازخورد 96.36 درصدی!

 

کارنامه ارزشیابی اساتید

          نام و نام خانوادگی :

آقای دکتر ایمان رئیسی

کد استاد :

910276

نام درس :

مبانی زیبائی شناسی ورودی نیمسال اول 91- ترم اول

شماره گروه :

912

ردیف

عنوان ارزیابی

تعداد پاسخها

امتیاز کسب شده

درصد تاثیر

درصد امتیاز سوال

1

تنظیم مطالب درس توسط و رعایت پیوستگی مطالب

13

0.89

7

6.23

2

استفاده مناسب استاد از وقت کلاس (زمانبندی هر جلسه)

13

0.89

7

6.23

3

شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب درس توسط استاد

13

0.89

16

14.24

4

اهمیت دادن استاد به یادگیری دانشجو و ایجاد انگیزه

13

0.89

7

6.23

5

توانایی کنترل و اداره کلاس

13

0.89

12

10.68

6

تسلط استاد به مطالب درسی

13

0.89

18

16.02

7

در دسترس بودن استاد برای مشاوره و راهنمایی دانشجو در خارج از کلاس

13

0.80

4

3.20

8

حضور و خروج به موقع استاد

13

0.89

7

6.23

9

توجه به حضور مرتب و به موقع دانشجو در کلاس

13

0.86

4

3.44

10

نحوه برخورد استاد بر اساس احترام متقابل

13

0.91

7

6.37

11

مفید و کافی بودن منابع و تکالیف ارائه شده برای هر درس

13

0.88

7

6.16

12

ارزیابی کلی شما برای تدریس این درس

13

0.89

4

3.56

 

ظرفیت کلاس (نفر):

15

 عدم تکمیل فرم نظرسنجی (نفر):

1

درصد امتیاز اکتسابی:

88.59

 

 

کارنامه ارزشیابی اساتید

          نام و نام خانوادگی :

آقای دکتر ایمان رئیسی

کد استاد :

910276

نام درس :

مبانی زیبائی شناسی ورودی نیمسال اول 91- ترم اول

شماره گروه :

911

ردیف

عنوان ارزیابی

تعداد پاسخها

امتیاز کسب شده

درصد تاثیر

درصد امتیاز سوال

1

تنظیم مطالب درس توسط و رعایت پیوستگی مطالب

11

0.84

7

5.88

2

استفاده مناسب استاد از وقت کلاس (زمانبندی هر جلسه)

11

0.84

7

5.88

3

شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب درس توسط استاد

11

0.80

16

12.80

4

اهمیت دادن استاد به یادگیری دانشجو و ایجاد انگیزه

11

0.75

7

5.25

5

توانایی کنترل و اداره کلاس

11

0.85

12

10.20

6

تسلط استاد به مطالب درسی

11

0.87

18

15.66

7

در دسترس بودن استاد برای مشاوره و راهنمایی دانشجو در خارج از کلاس

11

0.80

4

3.20

8

حضور و خروج به موقع استاد

11

0.80

7

5.60

9

توجه به حضور مرتب و به موقع دانشجو در کلاس

11

0.82

4

3.28

10

نحوه برخورد استاد بر اساس احترام متقابل

11

0.87

7

6.09

11

مفید و کافی بودن منابع و تکالیف ارائه شده برای هر درس

11

0.80

7

5.60

12

ارزیابی کلی شما برای تدریس این درس

11

0.80

4

3.20

 

ظرفیت کلاس (نفر):

14

 عدم تکمیل فرم نظرسنجی (نفر):

3

درصد امتیاز اکتسابی:

82.64

 

 

کارنامه ارزشیابی اساتید

          نام و نام خانوادگی :

آقای دکتر ایمان رئیسی

کد استاد :

910276

نام درس :

آشنایی با معماری معاصر ایران ورودی نیمسال اول مهرماه 90- ترم سوم- اشل 2

شماره گروه :

903

ردیف

عنوان ارزیابی

تعداد پاسخها

امتیاز کسب شده

درصد تاثیر

درصد امتیاز سوال

1

تنظیم مطالب درس توسط و رعایت پیوستگی مطالب

10

0.88

7

6.16

2

استفاده مناسب استاد از وقت کلاس (زمانبندی هر جلسه)

10

0.84

7

5.88

3

شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب درس توسط استاد

10

0.84

16

13.44

4

اهمیت دادن استاد به یادگیری دانشجو و ایجاد انگیزه

10

0.72

7

5.04

5

توانایی کنترل و اداره کلاس

10

0.82

12

9.84

6

تسلط استاد به مطالب درسی

9

0.82

18

14.76

7

در دسترس بودن استاد برای مشاوره و راهنمایی دانشجو در خارج از کلاس

10

0.78

4

3.12

8

حضور و خروج به موقع استاد

10

0.82

7

5.74

9

توجه به حضور مرتب و به موقع دانشجو در کلاس

10

0.84

4

3.36

10

نحوه برخورد استاد بر اساس احترام متقابل

10

0.80

7

5.60

11

مفید و کافی بودن منابع و تکالیف ارائه شده برای هر درس

10

0.88

7

6.16

12

ارزیابی کلی شما برای تدریس این درس

10

0.88

4

3.52

 

ظرفیت کلاس (نفر):

12

 عدم تکمیل فرم نظرسنجی (نفر):

2

درصد امتیاز اکتسابی:

82.62

 

 

کارنامه ارزشیابی اساتید

          نام و نام خانوادگی :

آقای دکتر ایمان رئیسی

کد استاد :

910276

نام درس :

آشنایی با معماری معاصر ایران ورودی نیمسال اول مهرماه 90- ترم سوم- اشل 2

شماره گروه :

904

ردیف

عنوان ارزیابی

تعداد پاسخها

امتیاز کسب شده

درصد تاثیر

درصد امتیاز سوال

1

تنظیم مطالب درس توسط و رعایت پیوستگی مطالب

10

0.98

7

6.86

2

استفاده مناسب استاد از وقت کلاس (زمانبندی هر جلسه)

10

0.98

7

6.86

3

شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب درس توسط استاد

10

0.98

16

15.68

4

اهمیت دادن استاد به یادگیری دانشجو و ایجاد انگیزه

10

0.94

7

6.58

5

توانایی کنترل و اداره کلاس

10

0.96

12

11.52

6

تسلط استاد به مطالب درسی

10

0.96

18

17.28

7

در دسترس بودن استاد برای مشاوره و راهنمایی دانشجو در خارج از کلاس

10

0.92

4

3.68

8

حضور و خروج به موقع استاد

10

1.00

7

7.00

9

توجه به حضور مرتب و به موقع دانشجو در کلاس

10

0.94

4

3.76

10

نحوه برخورد استاد بر اساس احترام متقابل

10

0.96

7

6.72

11

مفید و کافی بودن منابع و تکالیف ارائه شده برای هر درس

10

0.94

7

6.58

12

ارزیابی کلی شما برای تدریس این درس

10

0.96

4

3.84

 

ظرفیت کلاس (نفر):

12

 عدم تکمیل فرم نظرسنجی (نفر):

1

درصد امتیاز اکتسابی:

96.36

 

کارنامه ارزشیابی اساتید           نام و نام خانوادگی : آقای دکتر ایمان رئیسی کد استاد : 910276 نام درس : سیر اندیشه های معماری ورودی بهمن ماه 90- ترم دوم شماره گروه : 9021
ردیفعنوان ارزیابیتعداد پاسخهاامتیاز کسب شدهدرصد تاثیردرصد امتیاز سوال1 تنظیم مطالب درس توسط و رعایت پیوستگی مطالب 16 0.85 7 5.95 2 استفاده مناسب استاد از وقت کلاس (زمانبندی هر جلسه) 16 0.86 7 6.02 3 شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب درس توسط استاد 16 0.90 16 14.40 4 اهمیت دادن استاد به یادگیری دانشجو و ایجاد انگیزه 16 0.86 7 6.02 5 توانایی کنترل و اداره کلاس 16 0.89 12 10.68 6 تسلط استاد به مطالب درسی 16 0.91 18 16.38 7 در دسترس بودن استاد برای مشاوره و راهنمایی دانشجو در خارج از کلاس 16 0.85 4 3.40 8 حضور و خروج به موقع استاد 16 0.88 7 6.16 9 توجه به حضور مرتب و به موقع دانشجو در کلاس 16 0.86 4 3.44 10 نحوه برخورد استاد بر اساس احترام متقابل 16 0.90 7 6.30 11 مفید و کافی بودن منابع و تکالیف ارائه شده برای هر درس 16 0.89 7 6.23 12 ارزیابی کلی شما برای تدریس این درس 16 0.90 4 3.60
ظرفیت کلاس (نفر): 20  عدم تکمیل فرم نظرسنجی (نفر): 4 درصد امتیاز اکتسابی: 88.58

 

کارنامه ارزشیابی اساتید           نام و نام خانوادگی : آقای دکتر ایمان رئیسی کد استاد : 910276 نام درس : سیر اندیشه های معماری ورودی نیمسال اول مهرماه 90- ترم سوم- اشل 2 شماره گروه : 901

ردیفعنوان ارزیابیتعداد پاسخهاامتیاز کسب شدهدرصد تاثیردرصد امتیاز سوال1 تنظیم مطالب درس توسط و رعایت پیوستگی مطالب 14 0.94 7 6.58 2 استفاده مناسب استاد از وقت کلاس (زمانبندی هر جلسه) 14 0.93 7 6.51 3 شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب درس توسط استاد
/ 18 نظر / 63 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Arpine

با سلام خدمت شما دوست عزیز لطفا به سایت جامع همسر گزینی یاهو اسپاوز تشریف بیاورید عضویت کاملا رایگان میباشد پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی همسر گزینی یاهو اسپاوز مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری - ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور

مریم

سلام خداییش وبلاگت خوبه بیا با منم تبادل لینک کن مرسی اگه بیایی مرسی مریم

پویا

سلام دوست من وبلاگت خیلی خوبه خسته نباشید دوست من به شهر لی لی پود بیا تا بتونی سایتتو بیشتر به بقیه معرفی کنی دوست پیدا کنی مقاله یا اهنگ خودتو منتشر کنی چت کنی و خیلی کارهای دیگه یه سر به ما بزن... پشیمون نمیشی.شهر لی لی پود برای هر ایرانی

افزایش بازدید و پیج رنک

افزایش بازدید فوق العاده بالا افزایش پیج رنک گوگل افزایش رنک الکسا پیج رنک ما 6 میباشد و تبادل لینک با ما 100% به افزایش بازدید و پیج رنک شما کمک میکند در ضمن پیشنهاد میکنم برای لینک دادن به ما از کد داخل کادر استفاده کنید

ARTASERVER

salam va dorod dust aziz pish forosh artaserver agaz shode ba sharayet vije bahman mah 1GIG host ekhtesasi alman 1domi raygan .IR nasb site saz anjoman saz va... kamelan ekhtesasi ba galeb edit shode ekhtesasi shoma ersal 1600 coment tabligati ba matn va adress site shoma geymatesh heh kole ena 20T ( bist hezar toman ) tamas begir ba galaxy.boy31@yahoo.com ya add kon

علی

سلام دوست عزیز , اول بگم که وبلاگ عالی ای داری ! بهت تبریک میگم لطفا سایت منو هم ببین و نظر بده و بهم بگو دوست داری بیشتر چه جور مطلبی توی سایتم بذارم :) اگه با تبادل لینک موافقی منو با اسم " پارس کلوپ " و لینک " http://parscloop.com " لینک کن و بهم بگو با چه عنوانی لینکت کنم منتظرت هستم ، موفق باشی

سروناز

دوست عزیز وقت گرامیت بخیر من خیلی کم نظر میزارم ولی از خواندن مطالب شما نتونستم نظری براتون نگذارم بسیار وبلاگ موفقی دارید من توی وب سایت همیشه آنلاین نویسندگی می کنم و همچنین تو وبلاگ دوستم مریم ( به نام همه در هم ) نیز همکاری می کنم چون خیلی از وبلاگ نویسی خوشم میاد دوست دارم بنویسم دوست داشتی ما رو لینک کن تا تبادل داشته باشیم از طریق ایمیل هم می تونی در تماس باشی لینک اصلی سایت hamisheonline.com لینک وبلاگی که با دوستم همکاری می کنم hamedarham.blogfa.com خیلی مطالب جالب و خواندنی داره حتما یکسری به وب سایت و وبلاگمون که لینکش رو پایین گذاشتم بیا خوشحال میشم دوستدارت سروناز

پگاه سعادت

سلام.وبلاگ زیبا و پر محتوایی دارید.خوشحال میشم به وب ما هم سر بزنی و نظرتو مطرح کنی.

ARTASERVER

salam va dorod dust aziz pish forosh artaserver agaz shode ba sharayet vije bahman mah 1GIG host ekhtesasi alman 1domi raygan .IR nasb site saz anjoman saz va... kamelan ekhtesasi ba galeb edit shode ekhtesasi shoma ersal 1600 coment tabligati ba matn va adress site shoma geymatesh heh kole ena 20T ( bist hezar toman ) tamas begir ba galaxy.boy31@yahoo.com ya add kon

نفیسه درزی

سلام. تبریک بخاطر این بازخورد عالی که امیدورام بیشتر از این بشه... اما انصافا این رقم قابل پیش بینی بود چون ما دانشجوها وقت ثبت نام همیشه با فایل بسته کلاس شما روبرو میشیم از 5ثانیه اول تا آخر حذف و اضافه!!!!