روش های علوم تجربی در طراحی و نقد فضا

برنامه درس

روش های علوم تجربی در طراحی و نقد فضا

دوره دکترای معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مدرس: دکتر ایمان رئیسی، زمستان 1393

htcarch.persianblog.ir   I   raeisi@qiau.ac.ir

 "هدف این درس آشنایی با روش های علوم تجربی و توانایی بهره برداری از آنها در فرایند ساخت و ساز معماری، از برنامه ریزی تا مرحله نقد و ارزیابی فضای مصنوع می باشد."

 موضوعات

بررسی سیر تحول اندیشه در تاریخ (یک جلسه)

مرور اندیشه های فیلسوفان در حوزه علم و تجربه، از جمله: فرانسیس بیکن، دیوید هیوم، ایمانوئل کانت، کارل مارکس، کارل پوپر، ژیل دلوز (سه جلسه)

بررسی کتاب "تجربه ی مدرنیته" نوشته مارشال برمن (یک جلسه)

بررسی کتاب Information Theory and Evolution نوشته John Avory با حضور دکتر سعید جهانیان (یک جلسه)

بررسی مجموعه فیلم های  “Cosmos, A Space Time Odyssey”(دو جلسه)

بررسی تاثیر علوم تجربی بر طراحی در قرن بیستم و آستانه ی قرن بیست و یکم (دو جلسه)

بررسی کتاب "مبانی فلسفی نقد و نظر در هنر" نوشته محمد ضیمران (دو جلسه)

بررسی کتاب "معماری و اندیشه نقادانه" نوشته وین اتو (یک جلسه)

بررسی کتاب "نقدبازی" به کوشش ایمان رئیسی (یک جلسه)

بررسی رساله های دکترای معماری حمیدرضا خویی و ایمان رئیسی در مورد نقد معماری (یک جلسه)

 سمینار و مقاله

دانش پژوهان محترم در جلسات سوم تا پنجم مقاله ای 1000 کلمه ای در مورد یکی از فیلسوفان مورد نظر نوشته و بصورت سمینار در کلاس ارائه خواهند نمود. (مقاله با استفاده از روش ضیاء موحد در کتاب "رساله ای در مقاله نویسی" در پنج پاراگراف تدوین خواهد شد.)

در جلسات هشتم و نهم با همکاری دانش پژوهان گرامی به بررسی و تحلیل فیلم های

“Cosmos, A Space Time Odyssey” خواهیم پرداخت.

کتاب‌شناسی

اتو، وین (1384) معماری و اندیشه نقادانه، ترجمه امینه انجم شعاع، تهران: فرهنگستان هنر.

بارت، رولان (1377) نقد و حقیقت، ترجمه شیرین دخت دقیقیان، تهران: مرکز.

بازرگانی، بهمن (1391) نقد پلورالیستی، تهران: کتاب آمه.

خراسانی، شرف الدین (1376) از برونو تا کانت، تهران: علمی و فرهنگی.

خویی، حمیدرضا (1380) نقد و شبه نقد، رساله دکترای معماری (منتشر نشده)، دانشگاه تهران.

رندال، هرمن (1353) سیر تکامل عقل نوین، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

رئیسی، ایمان (1387) نقش نقد در جهت دهی معماری معاصر ایران، رساله دکترای معماری (منتشر نشده)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

رئیسی، ایمان (1392) نقدبازی؛ جستارهای نقد معماری، مشهد: کتابکده کسری.

ضیمران، محمد (1393) مبانی فلسفی نقد و نظر در هنر، تهران: نقش جهان

قره باغی، علی اصغر (1383) هنر نقد هنری، تهران: سوره مهر.

کاسیرر، ارنست (1382) فلسفه ی روشنگری، ترجمه یدالله موقن، تهران: نیلوفر.

کالینز، پیتر (1375) دگرگونی آرمانها در معماری مدرن، ترجمه حسین حسن پور، تهران: قطره. (بخش سوم- عملکرد گرایی)

کانت، ایمانوئل (1381) نقد قوه ی حکم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.

کهون، لارنس (1386) از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ویراسته‌ی عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.

موحد، ضیاء (1388) البته واضح و مبرهن است که ...؛ رساله ای در مقاله نویسی، تهران: نیلوفر.

نیل براون، ام. و کیلی، استیوارت ام. (1392) راهنمای تفکر نقادانه؛ پرسیدن سئوال های بجا، ترجمه کوروش کامیاب، ویراسته ی هومن پناهنده، تهران: مینوی خرد.

Avory, John (2003) Information Theory and Evolution, Singapore: World Scientific.

 

/ 0 نظر / 147 بازدید