برنامه درس مبانی نظری معماری

برنامه درس

مبانی نظری معماری

دوره کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مدرس: ایمان رئیسی، پاییز 1393

هدف:

مقصود از گذراندن این درس اشراف و احاطه ی کلی دانشجویان به رشته و حرفه ی معماری است.

موضوعات:

معماری و ساختمان

ایده، کانسپت و خلاقیت

فرهنگ و سبک

محیط و مکان

فضا

شکل و ماده

زمان

هماهنگی، جزء و کل.

زیبایی، زشتی و نقد معماری

برنامه ریزی معماری

طراحی معماری

اخلاق مهندسی و آینده ی حرفه ای دانشجویان معماری

سمینارهای دانشجویان

سمینارهای دانشجویان  

سمینارهای دانشجویان                                                             

منابع

گروتر، یورک (1375) زیبایی شناسی معماری، ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

احمدی، بابک (1375) حقیقت و زیبایی، تهران: مرکز.

تومبازیس، الکساندر ان. (1389) نامه ای به یک معمار جوان، ترجمه احسان طایفه، تهران: علم معمار.

رئیسی، ایمان (1390) پشم و لگد از همه نوع، مجموعه آثار، مشهد: کتابکده کسری.

رئیسی، ایمان (1392) نقدبازی؛ جستارهای نقد معماری، مشهد: کتابکده کسری.

رئیسی، ایمان (1393) نظربازی؛ جستارهای نظریه معماری، مشهد: کتابکده کسری.

فلامکی، محمد منصور (1381) ریشه ها و گرایش های نظری معماری، تهران: فضا.

فون مایس، پی یر (1383) نگاهی به مبانی معماری: از فرم تا مکان، ترجمه سیمون آیوازیان، تهران: دانشگاه تهران.

پروژه: هر دانشجو باید یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان را مطالعه و خلاصه ی آنرا بصورت سمینار در کلاس ارائه نماید. هر سمینار 20 دقیقه خواهد بود.

 

ارزشیابی: 4 نمره سمینار، 14 نمره آزمون پایان ترم و دو نمره حضور و مشارکت در مباحثخواهد داشت.

 

/ 0 نظر / 258 بازدید