تاریخ، تئوری و نقد معماری

وبلاگ پشتیبان دروس تئوری و طرح معماری دکتر ایمان رئیسی

بازخورد 96.36 درصدی!

با تشکر از دوستان شرکت کننده در ارزشیابی کیفیت تدریس اینجانب در درس های مبانی زیبایی شناسی، معماری معاصر یران، سیر اندیشه های معماری و مبانی نظری معماری ترم قبل، خواهشمندم پیشنهادات خود را جهت ارتقای سطح کیفی برنامه برایم ارسال نمایید.

خلاصه ارزشیابی دروس:

مبانی زیبایی شناسی: گروه 912 : 88.59 درصد   و گروه 911 : 82.64 درصد

معماری معاصر ایران: گروه 903 : 82.64 درصد و گروه 904 : 96.36 درصد

سیر اندیشه در معماری: گروه 9021 : 88.58 درصد و گروه 901: 92.03 درصد

مبانی نطری معماری: گروه 1 : 88.75 درصد و گروه 9023 : 85.33 درصد

 


 

کارنامه ارزشیابی اساتید


          نام و نام خانوادگی :

آقای دکتر ایمان رئیسی

کد استاد :

910276

نام درس :

مبانی زیبائی شناسی ورودی نیمسال اول 91- ترم اول

شماره گروه :

912

ردیف

عنوان ارزیابی

تعداد پاسخها

امتیاز کسب شده

درصد تاثیر

درصد امتیاز سوال

1

تنظیم مطالب درس توسط و رعایت پیوستگی مطالب

13

0.89

7

6.23

2

استفاده مناسب استاد از وقت کلاس (زمانبندی هر جلسه)

13

0.89

7

6.23

3

شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب درس توسط استاد

13

0.89

16

14.24

4

اهمیت دادن استاد به یادگیری دانشجو و ایجاد انگیزه

13

0.89

7

6.23

5

توانایی کنترل و اداره کلاس

13

0.89

12

10.68

6

تسلط استاد به مطالب درسی

13

0.89

18

16.02

7

در دسترس بودن استاد برای مشاوره و راهنمایی دانشجو در خارج از کلاس

13

0.80

4

3.20

8

حضور و خروج به موقع استاد

13

0.89

7

6.23

9

توجه به حضور مرتب و به موقع دانشجو در کلاس

13

0.86

4

3.44

10

نحوه برخورد استاد بر اساس احترام متقابل

13

0.91

7

6.37

11

مفید و کافی بودن منابع و تکالیف ارائه شده برای هر درس

13

0.88

7

6.16

12

ارزیابی کلی شما برای تدریس این درس

13

0.89

4

3.56

 

ظرفیت کلاس (نفر):

15

 عدم تکمیل فرم نظرسنجی (نفر):

1

درصد امتیاز اکتسابی:

88.59

 

 

کارنامه ارزشیابی اساتید


          نام و نام خانوادگی :

آقای دکتر ایمان رئیسی

کد استاد :

910276

نام درس :

مبانی زیبائی شناسی ورودی نیمسال اول 91- ترم اول

شماره گروه :

911

ردیف

عنوان ارزیابی

تعداد پاسخها

امتیاز کسب شده

درصد تاثیر

درصد امتیاز سوال

1

تنظیم مطالب درس توسط و رعایت پیوستگی مطالب

11

0.84

7

5.88

2

استفاده مناسب استاد از وقت کلاس (زمانبندی هر جلسه)

11

0.84

7

5.88

3

شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب درس توسط استاد

11

0.80

16

12.80

4

اهمیت دادن استاد به یادگیری دانشجو و ایجاد انگیزه

11

0.75

7

5.25

5

توانایی کنترل و اداره کلاس

11

0.85

12

10.20

6

تسلط استاد به مطالب درسی

11

0.87

18

15.66

7

در دسترس بودن استاد برای مشاوره و راهنمایی دانشجو در خارج از کلاس

11

0.80

4

3.20

8

حضور و خروج به موقع استاد

11

0.80

7

5.60

9

توجه به حضور مرتب و به موقع دانشجو در کلاس

11

0.82

4

3.28

10

نحوه برخورد استاد بر اساس احترام متقابل

11

0.87

7

6.09

11

مفید و کافی بودن منابع و تکالیف ارائه شده برای هر درس

11

0.80

7

5.60

12

ارزیابی کلی شما برای تدریس این درس

11

0.80

4

3.20

 

ظرفیت کلاس (نفر):

14

 عدم تکمیل فرم نظرسنجی (نفر):

3

درصد امتیاز اکتسابی:

82.64

 

 

کارنامه ارزشیابی اساتید


          نام و نام خانوادگی :

آقای دکتر ایمان رئیسی

کد استاد :

910276

نام درس :

آشنایی با معماری معاصر ایران ورودی نیمسال اول مهرماه 90- ترم سوم- اشل 2

شماره گروه :

903

ردیف

عنوان ارزیابی

تعداد پاسخها

امتیاز کسب شده

درصد تاثیر

درصد امتیاز سوال

1

تنظیم مطالب درس توسط و رعایت پیوستگی مطالب

10

0.88

7

6.16

2

استفاده مناسب استاد از وقت کلاس (زمانبندی هر جلسه)

10

0.84

7

5.88

3

شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب درس توسط استاد

10

0.84

16

13.44

4

اهمیت دادن استاد به یادگیری دانشجو و ایجاد انگیزه

10

0.72

7

5.04

5

توانایی کنترل و اداره کلاس

10

0.82

12

9.84

6

تسلط استاد به مطالب درسی

9

0.82

18

14.76

7

در دسترس بودن استاد برای مشاوره و راهنمایی دانشجو در خارج از کلاس

10

0.78

4

3.12

8

حضور و خروج به موقع استاد

10

0.82

7

5.74

9

توجه به حضور مرتب و به موقع دانشجو در کلاس

10

0.84

4

3.36

10

نحوه برخورد استاد بر اساس احترام متقابل

10

0.80

7

5.60

11

مفید و کافی بودن منابع و تکالیف ارائه شده برای هر درس

10

0.88

7

6.16

12

ارزیابی کلی شما برای تدریس این درس

10

0.88

4

3.52

 

ظرفیت کلاس (نفر):

12

 عدم تکمیل فرم نظرسنجی (نفر):

2

درصد امتیاز اکتسابی:

82.62

 

 

کارنامه ارزشیابی اساتید


          نام و نام خانوادگی :

آقای دکتر ایمان رئیسی

کد استاد :

910276

نام درس :

آشنایی با معماری معاصر ایران ورودی نیمسال اول مهرماه 90- ترم سوم- اشل 2

شماره گروه :

904

ردیف

عنوان ارزیابی

تعداد پاسخها

امتیاز کسب شده

درصد تاثیر

درصد امتیاز سوال

1

تنظیم مطالب درس توسط و رعایت پیوستگی مطالب

10

0.98

7

6.86

2

استفاده مناسب استاد از وقت کلاس (زمانبندی هر جلسه)

10

0.98

7

6.86

3

شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب درس توسط استاد

10

0.98

16

15.68

4

اهمیت دادن استاد به یادگیری دانشجو و ایجاد انگیزه

10

0.94

7

6.58

5

توانایی کنترل و اداره کلاس

10

0.96

12

11.52

6

تسلط استاد به مطالب درسی

10

0.96

18

17.28

7

در دسترس بودن استاد برای مشاوره و راهنمایی دانشجو در خارج از کلاس

10

0.92

4

3.68

8

حضور و خروج به موقع استاد

10

1.00

7

7.00

9

توجه به حضور مرتب و به موقع دانشجو در کلاس

10

0.94

4

3.76

10

نحوه برخورد استاد بر اساس احترام متقابل

10

0.96

7

6.72

11

مفید و کافی بودن منابع و تکالیف ارائه شده برای هر درس

10

0.94

7

6.58

12

ارزیابی کلی شما برای تدریس این درس

10

0.96

4

3.84

 

ظرفیت کلاس (نفر):

12

 عدم تکمیل فرم نظرسنجی (نفر):

1

درصد امتیاز اکتسابی:

96.36

 

کارنامه ارزشیابی اساتید

          نام و نام خانوادگی : آقای دکتر ایمان رئیسی کد استاد : 910276 نام درس : سیر اندیشه های معماری ورودی بهمن ماه 90- ترم دوم شماره گروه : 9021
ردیفعنوان ارزیابیتعداد پاسخهاامتیاز کسب شدهدرصد تاثیردرصد امتیاز سوال
1 تنظیم مطالب درس توسط و رعایت پیوستگی مطالب 16 0.85 7 5.95
2 استفاده مناسب استاد از وقت کلاس (زمانبندی هر جلسه) 16 0.86 7 6.02
3 شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب درس توسط استاد 16 0.90 16 14.40
4 اهمیت دادن استاد به یادگیری دانشجو و ایجاد انگیزه 16 0.86 7 6.02
5 توانایی کنترل و اداره کلاس 16 0.89 12 10.68
6 تسلط استاد به مطالب درسی 16 0.91 18 16.38
7 در دسترس بودن استاد برای مشاوره و راهنمایی دانشجو در خارج از کلاس 16 0.85 4 3.40
8 حضور و خروج به موقع استاد 16 0.88 7 6.16
9 توجه به حضور مرتب و به موقع دانشجو در کلاس 16 0.86 4 3.44
10 نحوه برخورد استاد بر اساس احترام متقابل 16 0.90 7 6.30
11 مفید و کافی بودن منابع و تکالیف ارائه شده برای هر درس 16 0.89 7 6.23
12 ارزیابی کلی شما برای تدریس این درس 16 0.90 4 3.60
ظرفیت کلاس (نفر): 20  عدم تکمیل فرم نظرسنجی (نفر): 4 درصد امتیاز اکتسابی: 88.58

 

کارنامه ارزشیابی اساتید

          نام و نام خانوادگی : آقای دکتر ایمان رئیسی کد استاد : 910276 نام درس : سیر اندیشه های معماری ورودی نیمسال اول مهرماه 90- ترم سوم- اشل 2 شماره گروه : 901
ردیفعنوان ارزیابیتعداد پاسخهاامتیاز کسب شدهدرصد تاثیردرصد امتیاز سوال
1 تنظیم مطالب درس توسط و رعایت پیوستگی مطالب 14 0.94 7 6.58
2 استفاده مناسب استاد از وقت کلاس (زمانبندی هر جلسه) 14 0.93 7 6.51
3 شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب درس توسط استاد 14 0.91 16 14.56
4 اهمیت دادن استاد به یادگیری دانشجو و ایجاد انگیزه 14 0.90 7 6.30
5 توانایی کنترل و اداره کلاس 14 0.94 12 11.28
6 تسلط استاد به مطالب درسی 14 0.94 18 16.92
7 در دسترس بودن استاد برای مشاوره و راهنمایی دانشجو در خارج از کلاس 14 0.90 4 3.60
8 حضور و خروج به موقع استاد 14 0.96 7 6.72
9 توجه به حضور مرتب و به موقع دانشجو در کلاس 14 0.90 4 3.60
10 نحوه برخورد استاد بر اساس احترام متقابل 14 0.89 7 6.23
11 مفید و کافی بودن منابع و تکالیف ارائه شده برای هر درس 14 0.87 7 6.09
12 ارزیابی کلی شما برای تدریس این درس 14 0.91 4 3.64
ظرفیت کلاس (نفر): 19  عدم تکمیل فرم نظرسنجی (نفر): 5 درصد امتیاز اکتسابی: 92.03

 

کارنامه ارزشیابی اساتید

          نام و نام خانوادگی : آقای دکتر ایمان رئیسی کد استاد : 910276 نام درس : مبانی نظری معماری درس جبرانی - مخصوص دانشجویان غیر از معماری شماره گروه : 1
ردیفعنوان ارزیابیتعداد پاسخهاامتیاز کسب شدهدرصد تاثیردرصد امتیاز سوال
1 تنظیم مطالب درس توسط و رعایت پیوستگی مطالب 4 0.85 7 5.95
2 استفاده مناسب استاد از وقت کلاس (زمانبندی هر جلسه) 4 0.85 7 5.95
3 شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب درس توسط استاد 4 0.90 16 14.40
4 اهمیت دادن استاد به یادگیری دانشجو و ایجاد انگیزه 4 0.90 7 6.30
5 توانایی کنترل و اداره کلاس 4 0.90 12 10.80
6 تسلط استاد به مطالب درسی 4 0.90 18 16.20
7 در دسترس بودن استاد برای مشاوره و راهنمایی دانشجو در خارج از کلاس 4 0.90 4 3.60
8 حضور و خروج به موقع استاد 4 0.85 7 5.95
9 توجه به حضور مرتب و به موقع دانشجو در کلاس 4 0.85 4 3.40
10 نحوه برخورد استاد بر اساس احترام متقابل 4 0.90 7 6.30
11 مفید و کافی بودن منابع و تکالیف ارائه شده برای هر درس 4 0.90 7 6.30
12 ارزیابی کلی شما برای تدریس این درس 4 0.90 4 3.60
ظرفیت کلاس (نفر): 8  عدم تکمیل فرم نظرسنجی (نفر): 4 درصد امتیاز اکتسابی: 88.75

 

کارنامه ارزشیابی اساتید

          نام و نام خانوادگی : آقای دکتر ایمان رئیسی کد استاد : 910276 نام درس : مبانی نظری معماری ورودی بهمن ماه 90- ترم دوم شماره گروه : 9023
ردیفعنوان ارزیابیتعداد پاسخهاامتیاز کسب شدهدرصد تاثیردرصد امتیاز سوال
1 تنظیم مطالب درس توسط و رعایت پیوستگی مطالب 12 0.88 7 6.16
2 استفاده مناسب استاد از وقت کلاس (زمانبندی هر جلسه) 12 0.85 7 5.95
3 شیوه بیان، تفهیم و انتقال مطالب درس توسط استاد 11 0.87 16 13.92
4 اهمیت دادن استاد به یادگیری دانشجو و ایجاد انگیزه 12 0.83 7 5.81
5 توانایی کنترل و اداره کلاس 12 0.83 12 9.96
6 تسلط استاد به مطالب درسی 11 0.87 18 15.66
7 در دسترس بودن استاد برای مشاوره و راهنمایی دانشجو در خارج از کلاس 11 0.87 4 3.48
8 حضور و خروج به موقع استاد 11 0.84 7 5.88
9 توجه به حضور مرتب و به موقع دانشجو در کلاس 11 0.84 4 3.36
10 نحوه برخورد استاد بر اساس احترام متقابل 11 0.87 7 6.09
11 مفید و کافی بودن منابع و تکالیف ارائه شده برای هر درس 12 0.82 7 5.74
12 ارزیابی کلی شما برای تدریس این درس 12 0.83 4 3.32
ظرفیت کلاس (نفر): 36  عدم تکمیل فرم نظرسنجی (نفر): 19 درصد امتیاز اکتسابی: 85.33

   + ایمان رئیسی ; ٢:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
comment نظرات ()